دانلود تحقیق در موردرفتار فرکانسی تقويت كننده هاي ترانزيستوري

دانلود تحقیق در موردرفتار فرکانسی تقويت كننده هاي ترانزيستوري


دانلود تحقیق در موردرفتار فرکانسی تقويت كننده هاي ترانزيستوري

نام فایل : رفتار فرکانسی تقويت كننده هاي ترانزيستوري

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 31

حجم : 1 مگابایت


بنام خدا
*
*
رفتار فركانسي تقويت كننده هاي ترانزيستوري
*
پاسخ فركانسي تقويت كننده ها
بيان تابع تبديل يك سيستم بر حسب فركانس است كه مي تواند به صورت منحني تغييرات دامنه تابع تبديل بر حسب فركانس نمايش داده شود. در صورتي كه سيستم مورد نظر يك تقويت كننده باشد، تابع تبديل همان بهره تقويت كننده است كه در حالت كلي وابسته به فركانس مي باشد.
*
محدوده هاي فركانسي
فركانسهاي پائين
فركانسهاي مياني
فركانسهاي بالا
*
محدوده فركانسهاي پائين
در فركانسهاي پائين بهره تقويت كننده ها شروع به افت مي نمايد. دليل آن استفاده از خازنهاي كوپلاژ و كنار گذر در مدار تقويت كننده است.
*
محدوده فركانسهاي بالا
در فركانسهاي بالا تاثير خازنهاي داخلي ترانزيستورها بهره تقويت كننده را كاهش مي دهد.
*
محدوده فركانسهاي مياني
بهره تقويت كننده در اين باند ثابت است.
از تجزيه و تحليل مدار كه به روشهاي متنوعي صورت مي گيرد بهره قابل محاسبه است.
*
محاسبه بهره در باند مياني
ابتدا منابع مستقل راصفر كرده، و خازنهاي خارجي ( كوپلاژ و كنار گذر ) را اتصال كوتاه مي كنيم. سپس شبكه حاصل را حل كرده و نسبت خروجي به ورودي را بدست مي آوريم.
*
محاسبه فركانس قطع پائين
تابع شبكه در فركانسهاي پائين را برحسبS=jw به دست آورده و اندازه آن را 707/0 برابر مقدار حداكثر اندازه تابع شبكه قرار مي دهيم. از حل معادله جبري حاصل فركانس قطع پائين بدست مي آيد.
*
*
محاسبه فركانس قطع بالا
تابع شبكه در فركانسهاي بالا را برحسبS=jw به دست آورده و اندازه آن را 707/0 برابر مقدار حداكثر اندازه تابع شبكه قرار مي دهيم. از حل معادله جبري حاصل فركانس قطع بالا بدست مي آيد.

*
تجزيه و تحليل قطعات و مدارها در فركانسهاي بالا
*
AC Equivalent Circuit for BJT & FET
MidBand Equivalent High Frequency Equivalent
*
The Miller equivalent circuit.
*
Figure 6.16 Circuit for Example 6.7.
*
Figure 6.20 High-frequency equivalent-circuit model of the common-source amplifier. For the common-emitter amplifier, the values of Vsig and Rsig are modified to include the effects of rp and rx; Cgs is replaced by Cp, Vgs by Vp, and Cgd by Cm.
*
Figure 6.21 Approximate equivalent circuit obtained by applying Miller’s theorem while neglecting CL and the load current component supplied by Cgd. This model works reasonably well when Rsig is large and the amplifier high-frequency response is dominated by the pole formed by Rsig and Cin.
*
Figure 6.22 Application of the open-circuit time-constants method to the CS equivalent circuit of Fig. 6.20.
*
Figure 6.23 Analysis of the CS high-frequency equivalent circuit.
....

خرید آنلاین